Teleporada POZ

Standard organizacyjny Teleporady
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
SPZPOZ w Komańczy z dnia 23.10.2020r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 roku.

W celu poprawy jakości usług medycznych w SPZPOZ w Komańczy pacjenci mają dostęp do wielu dogodnych form opieki medycznej, która świadczona jest w formie zarówno usług stacjonarnych, jak i zdalnie (podczas Teleporady).

W celu udzielenia teleporady należy skontaktować sie z rejestracją Poradni POZ telefonicznie (GOZ w Komańczy pod numerem 13 46 77 012, 13 30 67 006 i w WOZ w Rzepedzi 13 46 78 275 lub 13 30 67 005).

1. W celu zrealizowania Teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 30 min). W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu; Teleporada zostaje wówczas anulowana. Teleporada następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta.

2. W trakcie udzielania Teleporady personel medyczny może, w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną wówczas ustalonyzostaje termin wizyty pacjenta (dzień i godzina).

Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:

  • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
  • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
  • gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie,
  • gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.

Podczas Teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także e-skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.

3.Teleporada realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, co może dotyczyć wysłania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej z zastosowaniem systemów teleinformatycznych (np. na podany przez Pacjenta adres e-mailowy), korzystamy z systemów zapewniających z naszej strony ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.

Sposoby realizacji:e-Recepta

Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekle stosowane można zgłosić wyłącznie telefonicznie na wskazane wyżej nr tel. Odebranie kodu recepty następuje telefonicznie w ciagu 3 dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach czas oczekiwania na receptę może zostać wydłuzony.

Jeśli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. możliwe jest zrealizowanie e-Recepty w aptece.

Sposoby realizacji: e-Zlecenie na wyroby medyczne

Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie Teleporady e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

Sposób realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności

laboratoryjnych lub obrazowych
Jeżeli podczas Teleporady lekarz skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań telefonicznie lub osobiście w placówce.

Informacje dotyczące warunków i zasad realizacji Teleporady znajdują się na stronie internetowej SPZPOZ w Komańczy oraz są widoczne w każdej placówce. Ponadto, na życzenie Pacjenta, może on uzyskać je telefonicznie

Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę pacjent.gov.pl
Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

  • dokumentacji medycznej – na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
  • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
  • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
  • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

Przed zakończeniem Teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną Teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-Recept czy skierowań na badania dodatkowe.

* Wytyczne przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dot. teleporad w POZ udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.