Zapisz się do Nas

Wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej pacjent dokonuje poprzez wypełnienie deklaracji wyboru. Deklaracje te są dostępne w rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Komańczy i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rzepedzi oraz wraz z instrukcją wypełniania na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl), gdyż to właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia określa wzór takiej deklaracji wyboru. Deklaracja wyboru zawiera różne dane m.in. dane dotyczące osoby składającej deklaracje, a więc: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, w przypadku uczniów i studentów – miejsce nauki, adres zamieszkania, a także numer telefonu. Ponadto, co bardzo ważne w deklaracji określa się po raz, który w danym roku dokonywany jest wybór, kod oddziału wojewódzkiego NFZ, datę dokonania wyboru no i oczywiście dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej: imię i nazwisko. Wpisujemy również siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz samo miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Na koniec deklarację należy podpisać. Natomiast do obowiązków świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przy przyjmowaniu deklaracji wyboru, należy jej podpisanie przez pracownika ją przyjmującego, sprawdzenie poprawności jej wypełnienia oraz sprawdzenie uprawnień danego pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. SPZPOZ w Komańczy przechowuje przyjęte deklaracje wyboru.